جواب کاربرگ ۱۳ مطالعات هفتم (پیشنهاد درباره مصرف آب)

جواب کاربرگه ۱۳ مطالعات هفتم (پیشنهاد درباره مصرف آب)

کاربرگ سیزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۳ مطالعات هفتم (پیشنهاد درباره مصرف آب)

کاربرگ سیزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۳ پیشنهاد درباره مصرف آب

به طور گروهی درباره هر یک از این موارد پیشنهاد یا پیشنهاداتی بدهید که آب کمتر مصرف شود.

آبیاری باغچه – در هنگام غروب و عصر که تبخیر کمتر است، باغچه را آبیاری کنیم.
– از آب باقی مانده شستن برنج، میوه و سبزی برای آبیاری باغچه و گلدان ها استفاده کنیم.
مسواک زدن – هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نگذاریم
– از یک لیوان آب برای مسواک زدن استفاده کنیم.
حمام کردن – موقع شست و شو، دوش را باز نگذاریم.
– زمان حمام کردن را کوتاه تر کنیم.
شستن سبزی و میوه – ابتدا میوه را در ظرف خیس کنیم تا پس از ضدعفونی با مقدار کمتری آب تمیز شوند.
– گل ها و ضایعات سبزی را بگیریم که آب کمتری مصرف شود.
شستن اتومبیل: – به جای شیلنگ از سطل آب استفاده کنیم.
– هر روز با پارچه هاینم دار ماشین خود را تمیز کنیم.
استفاده از ماشین لباس شویی: – دفعات کمتری ماشین لباس شویی را روشن کنیم.
– در شستن لباس های کم تر سرعت ماشین لباس شویی را در شستشوی سریع تنظیم کنید.
نظافت حیاط یا راه پله: – از جارو برای جمع کردن آشغال ها استفاده کنیم نه از شیلنگ آب.
– برای شستن پله ها از سطل آب و زمین شوی استفاده کنیم.
شستن ظروف – همه ظرف ها را در یک جای بزرگتر خیس کنیم تا در شست و شو از آب کمتری استفاده شود.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.