جواب کاربرگ ۱۴ مطالعات هفتم (نقشه راه ها)

جواب کاربرگه ۱۴ مطالعات هفتم (نقشه راه ها)

کاربرگ چهاردهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۴ مطالعات هفتم (نقشه راه ها)

کاربرگ چهاردهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۴ نقشه راه ها

۱- با استفاده از مقیاس خطی و یک خط کش فاصله مکانهای زیر را محاسبه کنید.
قزوین – تاکستان ( …۳۵… کیلومتر)
محمدیه – قزوین ( …۱۰… کیلومتر)
قزوین – بوئین زهرا ( …۵۵… کیلومتر)
قزوین – هشتگرد (…۶۵… کیلومتر)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.