جواب کاربرگ ۱۵ مطالعات هفتم (نقشه شهر مشهد)

جواب کاربرگه ۱۵ مطالعات هفتم (نقشه شهر مشهد)

کاربرگ پانزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۵ مطالعات هفتم (نقشه شهر مشهد)

کاربرگ پانزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۵ نقشه شهر مشهد

کاربرگ شماره ۱۵ نقشه شهر مشهد

به نقشه توجه کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

– چند بیمارستان و درمانگاه نزدیک به حرم پیدا کنید و دور آنها را خط بکشید.
جواب: در تصویر بالا

– آیا حرم به پایانه اتوبوسها نزدیکتر است یا ایستگاه راهآهن؟
جواب: ایستگاه راه آهن

– خیابانهای اصلی در چهار جهت حرم مطهر را پیدا کنید و نام آنها را بنویسید. 
جواب: خیابان های » امام رضا ، طبرسی ، نواب و شیرازی

– دو بوستان (پارک) در شهر مشهد روی نقشه پیدا کنید و دور آنها خط بکشید.
جواب: پارک وحدت و کوه سنگی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.