جواب کاربرگ ۱۶ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

جواب کاربرگه ۱۶ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

کاربرگ شانزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۶ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

کاربرگ شانزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۶ بررسی شواهد (سنگ نگاره)

این سنگ نگاره در محل ابراهیم آباد اراک بر روی کوهی قرار دارد و متعلق به چند هزار سال پیش است. همانطورکه مشاهده میکنید روی آن شکل های کنده شده است. به نظر میرسد، انسانهای آن دوره تصویر حیواناتی نظیر سگ، بز کوهی، قوچ، گرگ، آهو، ابزار شکار و شکارچی را روی سنگ کنده باشند.

١ــ دور هریک از موارد بالا را که میتوانید در سنگ نگاره پیدا کنید خط بکشید.
کاربرگ شماره ۱۶ بررسی شواهد (سنگ نگاره)

٢ــ این سنگ نگاره چه مرحله ای از زندگی بشر را نشان میدهد؟
جواب: مرحله شکار و زندگی غارنشینی

٣ــ به نظر شما چرا انسان های آن دوره، چنین تصویرهایی را روی سنگ ها میکندند؟ گفتوگو کنید.
جواب: برای حفظ حکایت های خود و تاریخ نویسی ابتدایی و انتقال تجربیات خود به آیندگان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.