جواب کاربرگ ۱۷ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

جواب کاربرگه ۱۷ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

کاربرگ هفدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۷ مطالعات هفتم (بررسی شواهد)

کاربرگ هفدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۷ بررسی شواهد(مهر های ایلامی )

١ــ حدس بزنید هر کدام چه فعالیتی را نشان میدهد؟ 

کاربرگ شماره ۱۷ بررسی شواهد(مهر های ایلمی )

٢ــ تصاویر را به دلخواه رنگ کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.