جواب کاربرگ ۱۸ مطالعات هفتم (قهرمانان ایران باستان)

جواب کاربرگه ۱۸ مطالعات هفتم (قهرمانان ایران باستان)

کاربرگ هجدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۸ مطالعات هفتم (قهرمانان ایران باستان)

کاربرگ هجدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۸ قهرمانان ایران باستان

متن ها را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.کاربرگ شماره ۱۸ قهرمانان ایران باستانالف) با خواندن متن شماره (١) چه چیزی درباره قلمرو ایران در زمان کوروش و عقاید او استنباط میکنید؟
جواب: کوروش با دادگری و عدالت و انسان دوستی حکومت میکرد و این باعث شده بود که قلمرو او گسترش زیادی پیدا کند.

ب) با خواندن متن شماره (٢) چه ویژگیهای مشترکی بین سورنا و آریوبرزن مییابید؟ سه مورد بنویسید.
جواب: هر دو انسان هایی شجاع و دلیر و آزاده و وطن دوست بوده و غیرت و شجاعت خود از میهن خود به خوبی دفاع کردند.

پ) از نظر زمانی، کدامیک از این دو، قبل از دیگری میزیسته است؟
آریوبرزن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.