جواب کاربرگ ۲ مطالعات هفتم (کشاورزی، صنعت و خدمات)

جواب کاربرگه ۲ مطالعات هفتم (کشاورزی، صنعت و خدمات)

کاربرگ دوم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۲ مطالعات هفتم (کشاورزی، صنعت و خدمات)

کاربرگ دوم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۲ کشاورزی، صنعت و خدمات

الف) هریک از مواد اولیه زیر مربوط به کدام صنعت است؟ با خط به هم مربوط کنید. کشاورزی، صنعت و خدمات

ب) هریک از واحدهای زیر نمایانگر فعالیت در کدام بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات هستند؟ بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.