جواب کاربرگ ۲۱ مطالعات هفتم (انواع خط)

جواب کاربرگه ۲۱ مطالعات هفتم (انواع خط)

کاربرگ بیست و یکم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۲۱ مطالعات هفتم (انواع خط)

کاربرگ بیست و یکم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۲۱ انواع خط

١ــ نوشتن با خط میخی را تمرین کنید. با استفاده از جدول الفبای خط میخی، چند کلمه از کتیبه داریوش هخامنشی را به میخی بنویسید. ( از چپ به راست)

کاربرگه شماره ۲۱ انواع خط

٢ــ نوع هریک از خط های زیر را بنویسید و بگویید در زمان کدام سلسله یا تمدن از آن استفاده شده است.

کاربرگه شماره ۲۱ انواع خط

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.