جواب کاربرگ ۵ مطالعات هفتم (دشت و جلگه)

جواب کاربرگه ۵ مطالعات هفتم (دشت و جلگه)

کاربرگ پنجم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۵ مطالعات هفتم (دشت و جلگه)

کاربرگ پنجم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۵ دشت و جلگه

۱- روی مُدل، کنار شماره ها، کلمه جلگه، دشت، کوهپایه، قلّه و رشته کوه را بنویسید.کلمه جلگه، دشت، کوهپایه، قلّه و رشته کوه را بنویسید

۲-نام جلگه ها و دشت هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید جلگه ها را با مداد سبز رنگ کنید

نام جلگه ها و دشت هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.