جواب کاربرگ ۶ مطالعات هفتم (ایران در جهان)

جواب کاربرگه ۶ مطالعات هفتم (ایران در جهان)

کاربرگ ششم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۶ مطالعات هفتم (ایران در جهان)

کاربرگ ششم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۶ ایران در جهان

کاربرگ شماره 6 ایران در جهان

۱- روی نقشه، نام قاره های جهان را بنویسید .
۲- نام اقیانوس های جهان را بنویسید .
۳- نام بزرگ ترین مدار (استوا) را بنویسید .
۴- نام نصف النهار مبدأ را بنویسید.
۵- محل کشور ایران را با مداد رنگی رنگ آمیزی و مشخص کنید.
۶- ایران در کدام قاره قرار دارد؟ قاره آسیا
۷- ایران به کدام اقیانوس نزدیک تر است؟ اقیانوس هند
۸- ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شمالی یا جنوبی؟ نیمکره شمالی
۹- ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شرقی یا غربی؟ نیمکره شرقی 
۱۰- نقشه را با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.