جواب کاربرگ ۷ مطالعات هفتم (نمودار های آب و هوایی)

جواب کاربرگه ۷ مطالعات هفتم (نمودار های آب و هوایی)

کاربرگ هفتم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۷ مطالعات هفتم (نمودار های آب و هوایی)

کاربرگ هفتم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۷ نمودار های آب و هوایی

✅به جدول میانگین بارش و دمای ماهانه ایستگاه شهرکرد توجه کنید و با استفاده از اعداد آن ابتدا نمودار بارش را به صورت ستونی و سپس نمودار دما را به صورت خطی کامل کنید.کاربرگ شماره 7 نمودار های آب و هوایی

کاربرگ شماره 7 نمودار های آب و هوایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.