جواب کاربرگ ۸ مطالعات هفتم (نواحی آب و هوایی ایران)

جواب کاربرگه ۸ مطالعات هفتم (نواحی آب و هوایی ایران)

کاربرگ هشتم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۸ مطالعات هفتم (نواحی آب و هوایی ایران)

کاربرگ هشتم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۸ نواحی آب و هوایی ایران

کاربرگ شماره 8 نواحی آب و هوایی ایران

١- نقشه را طبق راهنما رنگ آمیزی کنید و روی آن نوع آب و هوا را بنویسید .
۲- دریاها را با رنگ آبی رنگ آمیزی کنید و نام آنها را بنویسید.
٣- از هر ناحیه آب و هوایی در شهر مثال بزنید و نام آنها را روی نقشه بنویسید.
– در ناحیه خزری: ساری و رشت
– در ناحیه کوهستانی: تبریز و بجنورد
– در ناحیه خشک: زاهدان و کرمان
– در ناحیه گرم و مرطوب: داخلی بندرعباس و بوشهر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.