جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

کاربرگ شماره اول مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

کاربرگ شماره اول مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱ :: طول و عرض جغرافیایی

به شکل کره زمین که خط های فرضی نصف النهار و مدار از آن عبور کرده اند، دقت کنید. این خط ها با قطع کردن یکدیگر، شبکه هایی را به وجود آورده اند.

۱- هر یک از عبارت های زیر را مانند مثال در جای مربوط بنویسید.
جواب: نصف النهار مبدا ، قطب جنوب، استوا، عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی

۲- با توجه به شکل زیر طول و عرض جغرافیایی مکانهای زیر را بنویسید.

مکان طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
الف ۶۰ W ۳۰ N
ب ۲۰ W ۳۰ S
ج ۲۰ E ۴۵ S

کاربرگه شماره 1 :: طول و عرض جغرافیایی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.