جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۵۶

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۵۶

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۵۶

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم /کاربرگه ۱۱:: مقایسه انواع انرژی ها صفحه ۵۶

انواع انرژی را با هم مقایسه و جدول را کامل کنید.

خوبی ها (مزایا) بدی ها (معایب)
نفت ارزان است ذخیره آن تمام می شود و غیرقابل تجدید است.
موجب آلودگی محیط می شود.
خورشیدی – تمام نمیشود و قابل تجدید است 
– آلودگی ندارد
– هزینه تحقیقات و نصب آن گران است
گاز –  ارزان است 
– کم تر هوا را آلوده میکند.
– ذخیره آن تمام میشود و غیر قابل تجدید است
باد – تمام نمیشود و قابل تجدید است
– آلودگی ندارد
– هزینه تحقیقات و نصب آن گران است
آب جاری – تمام نمیشود و قابل تجدید است
– آلودگی ندارد
– هزینه تحقیقات و نصب آن گران است
– در همه جا پیدا نمیشود
انرژی هسته ای – انرژی بسیار زیادی تولید میکند – تولید زباله های اتمی که برای محیط زیست خطرناک است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.