جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۳

جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۳

کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۳

کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۱۱ :: رسم نمودار دما
کاربرگ صفحه ۸۳ مطالعات چهارم

در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماه های مختلف سال نوشته شده است. نمودار رو به روی آن را کامل و رنگ آمیزی کنید.کاربرگ صفحه ۸۳ مطالعات چهارم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.