جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۲

جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۲

کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۲

کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۱۶:: سفرنامه صفحه ۸۲

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آنها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت آنها را بنویسید.

سفرنامه صفحه ۸۲

تفاوت ها: حالت ده دارد و شبیه شهر نیست دیوار ها از خاک است و چند برج بد دارد
ساختمان های مجلل و کاخ های باشکوه ، درب های آهنی

نقاط مشترک: کوچه های اصفحان تنگ و باریک است.

کاربرگه 16:: سفرنامه صفحه ۸۲

آیا میتوانید بگویید کدام یک از این دو مسافر قبل از دیگری به ایران آمده است؟ الف یا ب ؟
جواب: الف » تاورنیه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.