جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۳

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۳

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۳

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۱۷:: نمودار زندگی روزانه ؛ صفحه ۹۳

نمودار فعالیت های یک شبانه روز خودتان را ترسیم و رنگ آمیزی کنید.
ابتدا دایره را به ۲۴ قسمت تقسیم کنید و از ساعت ١ تا ٢۴ را کنار آن بنویسید. سپس با توجه به رنگ هایی که به کار می برید، راهنمای مناسب برای نمودار طراحی کنید.

جواب کاربرگ ۱۷ مطالعات ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.