جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۹

جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۹

کاربرگه شماره ۲ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۲ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۹

کاربرگه شماره ۲ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۲ :: تغییرات محله ی من
کاربرگ صفحه ۹ مطالعات چهارم

با یکی از افراد سالمند محله‌ی خود مصاحبه کنید و پاسخ ها را بنویسید. برای انجام مصاحبه از بزرگ تر ها کمک بگیرید.

نام محله: محله کریم‌خان نام مصاحبه شونده : حاج ناصر محمدی
سن : ۶۵ سال
۱- شما چند سال است که در این محله زندگی می کنید؟ تقریبا ۴۰ سال
۲- این محله نسبت به سال های گذشته چه تغییراتی کرده است؟ چند مورد را بگویید. افزایش تعداد مغازه ها و بانک ها – ساخت مدرسه و ….
۳- به نظر شما، برای بهتر شدن زندگی مردم در این محله چه کارهایی باید کرد؟ ساختن یک مکان برای دوچرخه سواری بچه ها و …..

این تصویر یک محلّه است. فکر کنید و به دلخواه خود سه تغییر در آن بهوجود آورید که موجب بهتر شدن محله یا زندگی در آن شود. (رسم کنید.) 

کاربرگ صفحه ۹ مطالعات چهارم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.