جواب کاربرگه شماره ۲۰ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۶

جواب کاربرگه شماره ۲۰ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۶

کاربرگ شماره ۲۰ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۰ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۶

کاربرگ شماره ۲۰ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۲۰ :: از تولید تا مصرف صفحه ۱۰۶

۱-مراحل تولید تا مصرف پوشاک را با شماره گذاری روی تصاویر نشان دهید.کاربرگه ۲۰ مطالعات ششم ۲- هر یک از عبارت های زیر را به کلمه‌ی مناسب وصل کنید.کاربرگه ۲۰ مطالعات ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.