جواب کاربرگه شماره ۲۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۷

جواب کاربرگه شماره ۲۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۷

کاربرگ شماره ۲۱ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۷

کاربرگ شماره ۲۱ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۲۱ ::نقشه ی دریاها صفحه ۱۱۷

۱- روی نقشه، نام خلیج فارس و دریای عمان را بنویسید.
۲- نام تنگه ی هرمز را بنویسید.
۳- نام کشورهای اطراف خلیج فارس و و دریای خزر را که با علامت ؟ّ مشخص شده اند، بنویسید.
کاربرگه ۲۱ مطالعات ششم کاربرگه ۲۱ مطالعات ششم

۴- با استفاده از مطالب متن درس، ویژگی های خلیج فارس و دریای عمّان را در جدول بنویسید و آنها را با هم مقایسه کنید.  (شباهت ها و تفاوت ها)

دریای عمان خلیج فارس
شوری آب آن از خلیج فارس کمتر است. شوری آب آن از دریای عمّان بیشتر است.
عمق آن از خلیج فارس بیشتر است. عمق آن از دریای عمان کم تر است.
 دریای عمان فاقد جزیره است خلیج فارس دارای تعداد زیادی جزیره است
 آب و هوای دریای عمان گرم و خشک است. آب و هوای خلیج فارس گرم و مرطوب است

۵- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.کاربرگه ۲۱ مطالعات ششم

۱ …دریاچه… گودال های آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.
۲ -به پیشروی آب دریاها در داخل خشکی ها  …خلیج… میگویند.
۳ -باریکه یا آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل میکند، …تنگه… نامیده میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.