جواب کاربرگه شماره ۲۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۸

جواب کاربرگه شماره ۲۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۸

کاربرگ شماره ۲۲ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۱۸

کاربرگ شماره ۲۲ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم /  کاربرگه ۲۲ :: بندر ها صفحه ۱۱۸

الف- نام بندر هایی را که روی نقشه نوشته نشده است، بنویسید.کاربرگه ۲۲ مطالعات ششم

ب- در بندرها چه فعالیت هایی صورت میگیرد؟ سه مورد بنویسید. 
جواب:  ۱- صیادی (ماهی گیری) ۲- انجام فعالیت های مسافربری و حمل و نقل با کشتی گردشگری ۳- انتقال نفت ۴- ورود و خروج کالاهای صادراتی و وارداتی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.