جواب کاربرگه شماره ۲۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۲۹

جواب کاربرگه شماره ۲۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۲۹

کاربرگ شماره ۲۳ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۲۹

کاربرگ شماره ۲۳ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم /  کاربرگه ۲۳ :: همسایگان ما صفحه ۱۲۹

کاربرگه ۲۳ مطالعات ششم

۱ -روی نقشه، خطوط مرزی ایران را با کشورهای همسایه پررنگ کنید و نام رودهای مرزی را بنویسید.
جواب: بخشی که به صورت نقطه چین است را پررنگ کنید.
٢ -نام کشور های همسایه را که با علامت ؟ مشخص شده است، بنویسید.
٣ -دریاها را آبی و سایر کشورها را به دلخواه رنگ کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.