جواب کاربرگه شماره ۲۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۴۰

جواب کاربرگه شماره ۲۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۴۰

کاربرگ شماره ۲۶ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۴۰

کاربرگ شماره ۲۶ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۲۶ ::قلمرو ایران و قراردادهای استعماری صفحه ۱۴۰

این نقشه قلمرو ایران کنونی و سرزمین هایی را که به موجب قرارداد های استعماری از ایران جدا شدند، نشان میدهد. روی نقشه جهت های اصلی و فرعی را بنویسید. سپس بگویید: 

کاربرگه ۲۶ مطالعات ششم

۱- در شرق و شمال شرق کدام مناطق قبلاً جزء قلمرو ایران بوده اند؟ چند مورد نام ببرید.
بخارا ، مرو ، کابل ، هرات ، سمرقند ، قندهار.

۲- در شمال غرب ایران ، کدام مناطق قبلاً جزء قلمرو ایران بوده اند؟ چند نمونه نام ببرید.
ایروان ، گرجستان ، داغستان ، اران

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.