جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۹

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۹

کاربرگ شماره ۳ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۹

کاربرگ شماره ۳ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه‌ی ۳ ::  تصمیم گیری صفحه ۲۹

به طور گروهی موقعیت‌های زیر را بخوانید و تصمیم‌گیری کنید. درباره انتخاب‌های مختلف و نتایج آنها در کلاس در کلاس بحث کنید. هنگام تصمیم‌گیری، این سوال‌ها را از خودتان بپرسید:
آیا این تصمیم:
⭐بر خلاف دستور دینی است؟
⭐ بر خلاف قوانین و مقرّرات و قوانین خانه، مدرسه و اجتماع است؟
⭐باعث نگرانی و نارضایتی خانواده ام میشود؟
⭐ به سلامتی من یا دیگران لطمه می‌زند؟
⭐ برای دیگران یا خودم مشکل و دردسر به وجود می‌آورد؟
کاربرگ صفحه تصمیم گیری صفحه ۲۹  مطالعات ششمجواب: این کار برخلاف دستورات دینی است، چون می‌دانیم خدا از همه چیز آگاه است و بر همه چیز بیناست؛ پس بهتر است مخفی کاری نکنیم، چون ممکن است برای دیگران یا خودمان مشکل و دردسر به وجود آوریم. صداقت همیشه خوب است، پس باید راستش را گفت.
کاربرگ صفحه تصمیم گیری صفحه ۲۹  مطالعات ششمجواب: این کار خلاف دستورات دینی است، چون صاحبش راضی نیست پس حرام است، همچنین بر خلاف قانون است و دزدی محسوب می‌شود. پروین باید برگردد و بسته شکلات را سر جایش بگذارد و یا به مغازه‌دار بگوید و پول بسته شکلات را حساب کند.
کاربرگ صفحه تصمیم گیری صفحه ۲۹  مطالعات ششمجواب: فرهاد نباید قبول کند و باید به آن‌ها نیز بفهماند که این کار خطرناک است و آن را انجام ندهید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.