جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات نهم؛ انواع ناهمواری ها

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات نهم؛ انواع ناهمواری ها

کاربرگ شماره سوم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات نهم؛ انواع ناهمواری ها

کاربرگ شماره سوم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۳ :: انواع ناهمواری ها

این مدل، ناهمواری های بستر اقیانوس ها را نشان می‌دهد. موارد زیر را روی مدل در جای خالی بنویسید. جواب:

کاربرگه شماره ۳ انواع ناهمواری ها  ب) روی مدل ها، موارد را در جای خالی بنویسید. جواب:

 

کاربرگه شماره ۳ انواع ناهمواری ها 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.