جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۰

جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۰

کاربرگه شماره ۳ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۳ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۰

کاربرگه شماره ۳ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم /  کاربرگه شماره ۳ :: دیدن منظره ها از بالا
کاربرگ صفحه ۲۰ مطالعات چهارم

اگر شما روبه روی این مزرعه بایستید، چنین منظره ای را مشاهده می کنید.کاربرگ صفحه ۲۰ مطالعات چهارم

اگر با چرخبال ( هلیکوپتر ) از روی این مزرعه پرواز کنید، آن را به این شکل می بینید.
الف) شماره های تصویر بالا را به تصویر پایین متصل کنید.

کاربرگ صفحه ۲۰ مطالعات چهارم

ب) اکنون بگویید چه چیزی را در این مزرعه از روبه رو نتوانستید ببینید، اما از بالا آن را مشاهده کردید؟
جواب: گاوی که پشت درخت های شماره ۵ ایستاده است از روبهرو پیدا نیست.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.