جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات نهم؛ رابطه پراکندگی زیست بوم ها

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات نهم؛ رابطه پراکندگی زیست بوم ها

کاربرگ شماره چهارم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات نهم؛ رابطه پراکندگی زیست بوم ها

کاربرگ شماره چهارم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۴ :: رابطه پراکندگی زیست بوم های جهان با عرض جغرافیایی و بارش

۱ــ در خانه های مستطیل شکل، واژه های مناسب بگذارید: ناحیه قطبی، ناحیه جنب قطبی، ناحیه معتدل و ناحیه بین المدارین (بین مدار راس‌السرطان و راس‌الجدی)
پاسخ در تصویر زیر 

۲ــ در نقطه چینها واژه های مناسب بنویسید: توندرا، تایگا(مخروطان)، بیابان، جنگلهای استوایی.
پاسخ در تصویر زیر 

۳ــ زیست بوم ساوان بین کدام زیست بوم ها، قرار گرفته است؟
جواب: بین جنگل های استوایی و بیابان

۴ــ بین عرض جغرافیایی و میزان پوشش گیاهی چه رابطه ای وجود دارد؟ با ذکر علت از روی نمودار، توضیح دهید و مثال بزنید.
جواب: هرچه به سمت عرض های جغرافیایی بالا تر برویم به موازات کاهش باران ، قد درختان کوتاه میشود.

۵ــ بین میزان بارش و میزان پوشش گیاهی چه رابط های وجود دارد؟ با توجه به نمودار مثال بزنید.
جواب: .هرچه میزان بارش زیادتر باشد، پوشش گیاهی در آنجا بیشتر است.

کاربرگه شماره ۴  رابطه پراکندگی زیست بوم های جهان با عرض جغرافیایی و بارش

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.