جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۱

جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۱

کاربرگه شماره ۴ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۴ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۱

کاربرگه شماره ۴ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۴ :: راهنمای نقشه
کاربرگ صفحه ۲۱ مطالعات چهارم

الف) با توجه به نقشه، مستطیل های راهنما را با رنگ ها یا علامت های مناسب کامل کنید.

کاربرگ صفحه ۲۱ مطالعات چهارم+

راهنما

کاربرگ صفحه ۲۱ مطالعات چهارم

ب) با استفاده از راهنمای نقشه، بگویید هر عدد چه چیزی را در روی نقشه نشان می دهد.

۱) جاده ۵) ایستگاه اتوبوس  ۹) کتابخانه
۲) آتش نشانی  ۶) خط آهن  ۱۰) رستوران
۳) مسجد ۷) درمانگاه ۱۱) پست
۴) ایستگاه راه آهن  ۸)  فردوگاه ۱۲) پارک جنگلی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.