جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۰

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۰

کاربرگ شماره ۵ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۰

کاربرگ شماره ۵ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم /  کاربرگه ۵ :: تصمیم گیری صفحه ۴۰

-١ این اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر یک از آنها به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟   کاربرگ صفحه ۴۰ مطالعات ششم

۲- نمودار را تکمیل کنید:

کاربرگ صفحه ۴۰ مطالعات ششم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.