جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات نهم؛ زیست بوم های جهان

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات نهم؛ زیست بوم های جهان

کاربرگ شماره پنجم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات نهم؛ زیست بوم های جهان

کاربرگ شماره پنجم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۵ :: زیست بوم های جهان

با توجه به نقشه ای که در سمت راست مشاهده می‌کنید، نوع زیستبوم را حدس بزنید و بنویسید. سپس با استفاده از دانسته های قبلی خود و آنچه در کتاب خوانده‌اید، جدول را کامل کنید.

نام زیست بوم آب و هوا دو نمونه جانور و یک گیاه
۱- تایگا سرد گرگ – کاج های خاکستری
۲- توندرا سرد و قطبی خرس قطبی – خزه گل سنگ
۳- بارانی استوایی معتدل شامپانزه – درختان پهن برگ
۴- بیابان گرم و خشک روباه – بوته های خار
۵- ساوان گرم با دو فصل خشک و مرطوب شیر – تک درخت ها

کاربرگه شماره ۵ زیست بوم های جهان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.