جواب کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۳۳

جواب کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۳۳

کاربرگه شماره ۷ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۷ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۳۳

کاربرگه شماره ۷ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۷ ::  جهت های اصلی و فرعی
کاربرگ صفحه ۳۳ مطالعات چهارم

۱- با توجه به جهت های اصلی و فرعی، جهت هر کدام از تصویر های زیر را بنویسید.کاربرگ صفحه ۳۳ مطالعات چهارم

خانه (شمال)
مسجد (…شمال غرب …)
هواپیما (مغرب)
جاده (جنوب غرب )
مدرسه (جنوب)
کوه ها (جنوب شرق)
درختان (مشرق یا شرق )
فیل (شمال شرق )

۲_ با توجه به شکل زیر، جاهای خالی را پر کنید.کاربرگ صفحه ۳۳ مطالعات چهارم
ــ کشتی در جنوب گل قرار دارد.
ــ بادبادک در …شرق… گل قرار دارد.
ــ ساعت در …شمال شرقی… گل قرار دارد.
ــ کتاب در …غرب… گل قرار دارد.
ــ توپ در …شمال غربی… گل قرار دارد.
ــ پروانه در …جنوب غربی… گل قرار دارد.
ــ در خانه های خالی، دو تصویر به دلخواه نقاشی کنید. سپس، جهت آنها را در جمله هایی مانند جمله های زیر بنویسید.
ــ …ماه… در …جنوب شرقی… گل قرار دارد.
ــ …ستاره… در …شمال… گل قرار دارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.