جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۳

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۳

کاربرگ شماره ۸ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۳

کاربرگ شماره ۸ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / جواب گاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی ششم ::  نقشه ی محصولات کشاورزی

کاربگه شماره 8

ابتدا نمادهایی برای راهنما ترسیم کنید. سپس نمادها را طبق جدول روی نقشه بگذارید.

نماد پسته را در استانهای کرمان، یزد، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بگذارید.
نماد خرما را در استانهای کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان بگذارید.
نماد مرکبات را در استانهای مازندران، کرمان، فارس، هرمزگان، گیالن و خوزستان بگذارید.
دریاها را آبی کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.