جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات نهم؛ اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات نهم؛ اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی

کاربرگ شماره هشتم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات نهم؛ اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی

کاربرگ شماره هشتم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۸ :: اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی

از طریق به هم متصل کردن واژه ها و عبارت های دو ستون، مشخص نماییدکه در زمان کنونی تقریبا چه نهاد هایی وظایف صاحب منصبان شهری و روستایی دوره صفویه را انجام میدهند؟

کاربرگه شماره ۸  اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.