جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۸ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۸ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۸ مطالعات پنجم

۱- برای هریک از سفرهای زیر وسیلهی حمل و نقل و راه مناسب را انتخاب کنید و دلیل آن را بنویسید.

کاربرگه شماره 8 مطالعات پنجم

۲- در جدول زیر، خوبیها و بدیه ای هریک از وسایل نقلیه را بنویسید.

کاربرگه شماره 8 مطالعات پنجم

کاربرگه شماره ۸ مطالعات پنجم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.