جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۷۰

جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۷۰

کاربرگه شماره ۸ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۸ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۷۰

کاربرگه شماره ۸ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۸ :: ابزارها و وسایل دوره ی ایران باستان
کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارم

به تصویرها نگاه کنید و حدس بزنید که این وسایل چیستند؟ ایرانیان باستان از هر کدام از این وسایل چه استفاده ای می کرده اند؟

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارم گوشواره ← برای تزئین

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارمگردنبند ← برای تزئین

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارمدستبند یا بازوبند هخامنشی ← برای تزئین

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارم ظرف فلزی برای نگهداری مواد غذایی و آب

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارملوح سنگی ← برای تزئین

کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات چهارمسکه های ساسانیان ← خرید و فروش

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.