جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۴

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۴

کاربرگ شماره ۹ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۴

کاربرگ شماره ۹ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۹ :: از تولید به مصرف صفحه ۴۴

۱- مراحل تولید نان را به ترتیب شمارهگذاری کنید:

کاربرگ صفحه ۴۴ مطالعات ششم

٢- اکنون تابلوی مربوط به کاشت را با رنگ سبز، داشت را با رنگ زرد و برداشت را با رنگ قهوه ای مشخص کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.