جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات نهم؛ جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات نهم؛ جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار

کاربرگ شماره نهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات نهم؛ جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار

کاربرگ شماره نهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۹ :: جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار

جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار 

با توجه به نقشه بگویید شهر ها یا مناطق زیر توسط کدام کشور، در زمان کدام شاه قاجار و با چه عهدنامه و قراردادی از ایران جدا شدند؟ جواب:

مناطق جدا شده کشور استعمار گر عنوان عهد نامه و قرار داد
تفلیس و گنجه روسیه گلستان
هرات انگلیس پاریس
مرو و خیوه روسیه اخال
ایروان و قره باغ روسیه ترکمن چای
بلوچستان و سیستان شرقی انگلیس گلداسمیت

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.