کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۲

کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۲

جواب کاربرگه شماره ۱۰ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۳

جواب کاربرگه شماره ۱۰ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۰ :: شغل شما چیست؟

با یک یا دو نفر از افراد فامیل دربارهی شغلشان مصاحبه کنید و جوابها را بنویسید.

نام شما چیست؟ نفر اول: تیمور یوسفی
نفر دوم: علی نصیری
شما چند سال دارید؟ نفر اول: ۲۹ سال
نفر دوم: ۵۵ سال
شغل شما چیست؟ نفر اول: معلم
نفر دوم: نجار
شما در این شغل چه کارهایی انجام می دهید؟ نفر اول: به دانش آموزان سواد یاد میدهم
نفر دوم: وسایل چوبی میسازم
کسی که می خواهد این شغل را داشته باشد، چه چیزهایی باید یاد بگیرد؟ نفر اول: باید درس بخواند.
نفر دوم: باید کار کردن با ابزار ها را یاد بگیرد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.