کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۸

کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۸

جواب کاربرگه شماره ۱۴ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۸

جواب کاربرگه شماره ۱۴ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۴ :: انواع خانه ها / کاربرگ صفحه ۶۸ مطالعات سوم

کاربرگه شماره ۱۴ :: انواع خانه ها

  • کدام خانه را میتوان از جایی به جای دیگر برد؟ ٣
  • کدام نوع خانه بیشتر در شهرهای بزرگ دیده میشود؟ ۱
  • کدام خانه مخصوص آب و هوای پرباران است؟ ۴
  • کدام خانه مخصوص آب و هوای گرم است؟ ۲
  • کدام خانه مخصوص عشایر است؟ ۳
  • کدام خانه بیشتر از سنگ ساخته شده است؟ ۵
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.