کاربرگ شماره ۱۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۹

کاربرگ شماره ۱۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۹

جواب کاربرگه شماره ۱۵ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۶۹

جواب کاربرگه شماره ۱۵ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۵ :: نکات ایمنی / کاربرگ صفحه ۶۹ مطالعات سوم

با دوستانتان گفت و گو کنید: چه حوادثی ممکن است پیش بیاید؟ چه باید کرد؟ نتیجه را در کلاس بگویید.

کاربرگه شماره ۱۵سوم

رضا به خانه دوستش رفته و مقداری ترقه هم با خودش برده و میخواهد در آنجا ترقه بازی کند.
پاسخ: ممکن است رضا و دوستش در ترقه بازی آسیب ببینند و به چشم و یا دست خود آسیب بزنند ، ممکن است انفجار و آتش سوزی رخ دهد.

کاربرگه شماره ۱۵سوم

محسن میخواهد برای بازی با دوستانش به کوچه برود. کسی در خانه نیست. کلید هم ندارد. او در را باز میگذارد.
پاسخ: این کار خطرناک است؛ زیرا دزد ها در کمین هستند و ممکن است وارد خانه شوند و وسایل خانه محسن را بدزدند.

کاربرگه شماره ۱۵سوم

نرگس متوجه میشود شعله ی بخاری زرد میسوزد. دودکش روی دیوار از جایش کنده شده است.
جواب: ممکن است دچار گاز گرفتگی شود . باید دود کش توسط فرد متخصص در محل مناسب نصب شود.

کاربرگه شماره ۱۵سوم

چراغ مطالعهی مریم خراب شده است و روشن نمیشود. او میخواهد آن را درست کند. 
جواب: ممکن است دچار برق گرفتگی شود . باید برای تعمیر از برقکار کمک گرفت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.