کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۸۰

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۸۰

جواب کاربرگه شماره ۱۷ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۸۰

جواب کاربرگه شماره ۱۷ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۷ :: نقشه‌ی مدرسه / کاربرگ صفحه ۸۰ مطالعات سوم

کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات سوم

١ـ کدام علامت، فروشگاه مدرسه را نشان میدهد؟ دور آن خط بکشید.کدام علامت، فروشگاه مدرسه را نشان میدهد

٢ـ نام مکان هایی را که علامت ؟ دارد، روی نقشه بنویسید.
جواب: در تصویر بالا نوشته شده است.

٣ـ کلاس های مدرسه را بشمارید. چند کلاس وجود دارد؟
جواب: ۷ کلاس

۴ـ شما کدام مکان را در مدرسه، بیشتر دوست دارید؟ آنجا را آبی کنید.
بر عهده دانش آموز (برای مثال کتابخانه را رنگ کنید)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.