کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات سوم ؛ صفحه ۹۵

کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات سوم ؛ صفحه ۹۵ 

جواب کاربرگه شماره ۱۸ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات سوم ؛ صفحه

جواب کاربرگه شماره ۱۸ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۸ :: جهت های اصلی / کاربرگ صفحه ۹۵ مطالعات سوم
کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات سوم

٢ـ جهت هر یک از شکل ها را بنویسید.
خانه (شمال)
مدرسه (جنوب)
باغ (مشرق)
هواپیما (مغرب)٢ـ جهت هر یک از شکلها را بنویسید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.