کاربرگ شماره ۱۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۹۶

کاربرگ شماره ۱۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۹۶

جواب کاربرگه شماره ۱۹ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۹۶

جواب کاربرگه شماره ۱۹ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۹ :: تابلو های راهنمایی / کاربرگ صفحه ۹۶ مطالعات سوم

١ـ نام تابلوهایی را که نوشته نشده، بنویسید.

کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومبوق زدن ممنوع کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومدوچرخه سواری ممنوع کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومعبور عابر پیاده ممنوع
کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سوم محل عبور دانش آموزان کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سوممحل عبور عابر پیاده کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومخطر
کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومورود ممنوع همیار کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات سومعبور یکطرفه

٢ـ تابلوهای زیر را رنگ کنید.

تابلوهای زیر را رنگ کنید. تابلوهای زیر را رنگ کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.