کاربرگ شماره ۳ مطالعات سوم ؛ صفحه ۱۴

کاربرگ شماره ۳ مطالعات سوم ؛ صفحه ۱۴

جواب کاربرگه شماره ۳ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۳ مطالعات سوم ؛ صفحه ۱۴

جواب کاربرگه شماره ۳ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۳ :: خط زمان / کاربرگ صفحه ۱۴ مطالعات سوم

تصویری از خودتان در آینده نقاشی کنید.
بر عهده دانش آموز

یا چند جمله درباره آینده خودتان بنویسید.
پاسخ:
چند جمله درباره آینده پاسخ پیشنهادی :
– قصد دارم در آینده معلم بشوم
– دوست دارم در آینده به دیگر انسان ها کمک کنم
– دوست دارم در آینده صاحب ماشین شوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.