کاربرگ شماره ۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۷

کاربرگ شماره ۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۷

جواب کاربرگه شماره ۴ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۴ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۷

جواب کاربرگه شماره ۴ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم /

کاربرگه شماره ۴ :: پرسشنامه / کاربرگ صفحه ۲۷ مطالعات سوم

از ده نفر از بچه های مدرسه بپرسید اسم شما چیست و خانوادهی شما چند نفره است. در ستون مناسب علامت ❌ بزنید. 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.