کاربرگ شماره ۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۸

کاربرگ شماره ۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۸

جواب کاربرگه شماره ۵ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۵ مطالعات سوم ؛ صفحه ۲۸

جواب کاربرگه شماره ۵ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۵ :: شجره نامه ی من / کاربرگ صفحه ۲۸ مطالعات سوم

-١ عکس خودتان، پدر، مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایتان را بچسبانید.
بر عهده دانش آموز

-٢ اگر عکس هر کدام را ندارید، اسمشان را بنویسید.
بر عهده دانش آموز (نام های هر شخص را زیر آن بنویسید.)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.