کاربرگ شماره ۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۳۶

کاربرگ شماره ۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۳۶

جواب کاربرگه شماره ۷ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۷ مطالعات سوم ؛ صفحه ۳۶

جواب کاربرگه شماره ۷ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم /
کاربرگه شماره ۷ :: من کمک می کنم / کاربرگ صفحه ۳۶ مطالعات سوم

دو مورد از کارهایی را که هر روز برای همکاری و کمک در خانه انجام دادهاید، در جدول بنویسید.
مثال: یکشنبه: ١ــ با کمک پدرم حیاط را تمیز کردم.
٢ــ ظرف های شام را به آشپزخانه بردم.

هفته ۱ ۲
شنبه امروز صبحانه را به تنهایی آماده کردم به گل های خانه آب دادم
یک شنبه با کمک پدرم حیاط را تمیز کردم. ظرف های شام را به آشپزخانه بردم.
دو شنبه همراه با برادرم شیشه ها را تمیز کردم همراه با برادرم اسباب بازی هایمان را جمع کردیم
سه شنبه کفش هایم را خودم پوشیدم کتاب هایم را برای برنامه فردا در کیفم گذاشتم
چهار شنبه به مادرم در آماده کردن صبحانه کمک کردم به پدرم در تعمیر لوله های خانه کمک کردم
پنج شنبه کیف مدرسه ام را شستم به پدرم در خرید کردن کمک کردم.
جمعه به گل های خانه آب دادم به مادرم در جارو کشیدن خانه کمک کردم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.