کاربرگ شماره ۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۲

کاربرگ شماره ۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۲

جواب کاربرگه شماره ۹ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۹ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۲

جواب کاربرگه شماره ۹ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۹ :: شغل ها / کاربرگ صفحه ۵۲ مطالعات سوم

کدام یک از این شغل ها، کالایی تولید میکنند؟ کدام یک خدمتی انجام میدهند؟ علامت بزنید.

کاربرگه شماره 8

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.