معنی حکایت باغبان نیک اندیش فارسی نهم ✅ صفحه ۲۹

معنی حکایت باغبان نیک اندیش فارسی نهم ✅ صفحه ۲۹

حکایت باغبان نیک اندیش صفحه ۲۹ فارسی نهم

معنی حکایت باغبان نیک اندیش فارسی نهم ✅ صفحه ۲۹

حکایت باغبان نیک اندیش صفحه ۲۹ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ حکایت باغبان نیک اندیش صفحه ۲۹

روزی خسروی به تماشای صحرا بیرون رفت. باغبانی پیر و سالخورده را دید که سرگرم کاشتن نهال درخت بود. 
مفهوم: یک روز پادشاهی برای گردش، به دشت و صحرا رفت. پیرمرد باغبانی را دید که مشغول کاشتن نهال درخت بود.

خسرو گفت: «ای پیرمرد، در موسم کهنسالی و فرتوتی، کار ایّام جوانی پیشه کرده‌ای.
مفهوم: به او گفت: ای پیرمرد! در این زمان که پیر و سالخورده ای، کارهای دورهی جوانی را انجام میدهی؟

وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمالِ نیک در بهشت بنشانی،
مفهوم: زمان آن رسیده که علاقه به امور دنیایی را رها کنی و کارهای خوب و شایسته انجام بدهی تا به بهشت بروی.

چه جای این حرص و هوسِ باطل است؟ درختی که تو امروز نشانی، میوه آن کجا توانی خورد؟» 
مفهوم: تو در این سن و سال نباید به فکر طمع و آرزوهای مادی باشی. تو تا بزرگ شدن این درخت و محصول دادن آن زنده نمیمانی و نمیتوانی از میوههای آن بخوری.

باغبان پیر و پاک دل گفت: «دیگران نشاندند، ما خوردیم، اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند.»
مفهوم: باغبان پیر و ساده دل، گفت: دیگرانی قبل از ما زحمت کشیدند و ما از دسترنج آنها خوردیم؛ حال ما میکاریم تا آیندگانمان از آن استفاده کنند.

معنی کلمات حکایت باغبان نیک اندیش فارسی نهم

خسرو: پادشاه  نیک: خوب و شایسته
 پیر: سالخورده  بنشانی: بکاری
 نهال: درخت تازه روییده  حرص: زیاده خواهی
 موسم: زمان، هنگام  هوس: خواسته نفسانی
 کهنسالی = فرتوتی: پیری، سالخوردگی  باطل: غلط
 ایام: جمع یوم، روزها  کجا: کِی، چه وقت
 پیشه کردن: کاری را انتخاب کردن  پاکدل: بی کینه
 میل: علاقه، خواسته  نشاندند: کاشتند
 اعمال: جمع عمل، کارها

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.