معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم ✅ صفحه ۵۳

معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم ✅ صفحه ۵۳

معنی حکایت شو ، خطر کن صفحه ۵۳ فارسی نهم

معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم ✅ صفحه ۵۳

معنی حکایت شو ، خطر کن صفحه ۵۳ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس ششم :: اداب زندگی

امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی‌چیز بودی و شغلی پست داشتی، به امیری خراسان چون افتادی؟
گفت: روزی دیوان «حَنظلهٔ بادغیسی» همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم:

معنا و مفهوم: از امیر خراسان پرسیدند که تو شخصی بینوا و تهیدست بودی و کار بی ارزشی داشتی، چگونه به امیری خراسان رسیدی؟
گفت: یک روز دیوان اشعار حنظله بادغیسی را میخواندم به این دو بیت رسیدم:
واژه های مهم:
امیر خراسان: حاکم و فرمانروای خراسان، منظور احمد بن عبدالله خجستانی است .
را: به معنای «از» آمده است
شغل: کار
پست: بیارزش
چون: چگونه
 حنظله بادغیسی: از قدیمیترین شاعران فارسیگوی پس از اسلام و معاصر سلسله طاهریان بوده است. وفات او را حدود سال ۶۶۱ هجری قمری نوشتهاند.
همیخواندم: میخواندم
بدین: به این.

 ۱- مهتری گر به کام شیر در است ◈※◈  شو، خطر کن ز کام شیر بجوی 
معنی:  اگر بزرگی و سروری ، در دهان شیر باشد برو و اقدام به کاری خطرناک کن و آن را از دهان شیر بگیر
واژه های مهم:
مهتری
: بزرگی ، سروری
کام : دهان
شو : برو
 خطر کن : اقدام به کارهای خطرناک کردن (ریسک کردن)
نکته دستوری:
مهتری : مشتق «ی» : مصدری است : مهتر بودن
کام ر مصراع اول : متمّم است که دارای دو حرف اضافه ی « به » و « در » است . این شیوه مربوط به سبک قدیم است.
وش : فعل امری
 خطر کن و بجوی : فعل امری
 ۲- یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه ◈※◈  یا چو مردانْت مرگ، رویاروی
معنی: یا باید بزرگی و ارجمندی و ثروت و مقام ، بیابی یا یان که مثل مردان بزرگ با مرگ ، روبرو شوی.
واژه های مهم:
عزّ : ارجمندی
جاه : مقام ، شکوه
نکته دستوری:
بزرگی : مشتق
رویاروی : مشتق ، مرکّب ( روی + ا : میانوند + روی )
داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم ف راضی نتوانستم بود دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش ، رحلت کردم.
معنی: انگیزه ای در دلم پیدا شد که اصلاً نتوانستم به وضعیتی که داشتم ، راضی باشم . تمام مال و ثروتم را فروختم و اسبی خریدم و از سرزمین خود ، سفر کردم
واژه های مهم:
داعیه:
انگیزه ، علت
باطن: درون ، دل
به هیچ وجه: اصلا ، هرگز
دارایی: ثروت و مال
رحلت: سفر کردن ، کوچ کردن

به دولت صفاریان پیوستم . هر روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت و اندک اندک ، کار من بالا گرفت و ترقّی کردم تا جمله خراسان را به فرمان خویش در آوردم . اصل و سبب ، این دو بیت بود.
معنی: به حکومت صفاریان پیوستم . هر روز عظمت و مقام و لشکر من بیشتر می شد و کم کم در کارهایم پیشرفت و ترقی کردم تا همه ی خراسان را تحت فرمان خود ، در آورم. علّت این کار ، تأثیر این دو بیت در من بود.
واژه های مهم:شوکت: عظمت ، بزرگی
بالا گرفتن: رشد کرد ، پیشرفت کردن
جمله: همه ، همگی

معنی کلمات حکایت شو ، خطر کن فارسی نهم

میر: فرمانروا  چو: مانند
 بیچیز: ندار  رویاروی: روبرو شدن
 شغل پست: کار بیارزش  داعیه: انگیزه، علت
 چون افتادی: چگونه رسیدی  باطن: درون
 دیوان: کتاب شعر  دارایی: ثروت و مال
 بدین: به این  رحلت: ترک کردن، سفر کردن
 مهتری: بزرگی، سروری  شوکت = شکوه: عظمت و بزرگی
 کام: دهان  ترقّی: پیشرفت
 شو: برو  جمله: همه، همگی
 خطر کن: خطر پذیر باش؛ کار اقدام به کار خطر ناک کن (خودت را برای موفق شدن به خطر بینداز)  اصل: حقیقت
 عز: عزت، ارجمندی  سبب: علت
 جاه: مقام و منزلت، جایگاه ویژه

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.